DREVNÁ ŠTIEPKA

Na prípravu štiepky pre spaľovanie sa môže využiť akákoľvek drevná hmota špeciálne pestovaná ako energetická rastlina alebo drevný odpad. Aj na Slovensku sa už ako palivo začína používať drevná štiepka. Zatiaľ hlavne v obecných a mestských kotolniach a kotolniach poľnohospodárskych prípadne iných podnikov, ale začína sa už aj vykurovanie rodinných domov. Najčastejšie je získavaná štiepka o veľkosti 7 - 25 mm. Štiepkovaním sa spracováva aj čerstvý drevný odpad pri ťažbe dreva alebo pri ošetrovaní sadov. Takéto palivo obsahuje zvýšený podiel vody, ktorý sa môže pohybovať od 30 do 65 %. Vhodné ja mokrú štiepku nechať vysušiť vo vhodnom sklade alebo pod prístreškom. Pri nevhodnom skladovaní mokrej štiepky môže dôjsť k rozkladným procesom a jej samovznieteniu. Výhrevnosť mokrej štiepky môže byť až o 30 -50 % nižšia ako je výhrevnosť suchej štiepky Výhrevnosť drevnej štiepky pri 50 % vlhkosti je približne 8.1 MJkg-1 , pri 40 % vlhkosti je približne 10.1 MJkg-1, a pri vlhkosti 30 % približne 12 MJkg-1. Pre vykurovanie by sa mala použiť štiepka s vlhkosťou do 20 %, pretože inak dochádza k nadmernej korózii kotla. Merná hmotnosť nevysušenej sypanej štiepky z vetví je približne 133 kgm-3, nevysušenej sypanej štiepky z kmeňov 243 kgm-3 Drevná štiepka je jednou z foriem pevnej biomasy, ktorá je využiteľná hlavne pre energetické účely. Toto ekologické palivo je v porovnaní s fosílnymi palivami (uhlie, ropa, zemný plyn) z pohľadu emisií CO2 neutrálne, nakoľko sa pri jeho spaľovaní uvoľní iba toľko CO2, koľko rastlina počas svojho rastu prijala. To znamená, že využívanie biomasy na energetické účely nemá vplyv na tvorbu skleníkových plynov.

 

Energetická štiepka je palivo, v ktorom sa spájajú tri významné výhody

- možné je z neho vyrobiť lacné teplo

- kotly na štiepku sa dajú plne aizovať. Komfort prevádzky takýchto kotlov je porovnateľný s prevádzkou plynových kotlov

- skladovanie štiepky si nevyžaduje žiadne osobitné nároky. Stačí otvorený prístrešok s dobrým prúdením vzduchu kde sa štiepka dosušuje. 

 

Typy drevnej štiepky:

Lesná drevná štiepka - vyrába sa z drevnej hmoty obsahujúcej kôru a stromovú zeleň (ihličie, listy)

Hnedá drevná štiepka - vyrába sa z drevnej hmoty obsahujúcej kôru

Biela drevná štiepka - vyrába sa z odkôrneného dreva

Proces spaľovania drevnej štiepky ovplyvňujú najmä jej vlhkosťa kvalita. Výhrevnosť suchej drevnej štiepky je oveľa vyšší, ako u mokrej drevnej štiepky. Drevné štiepky sú vhodné pre spaľovanie v zariadeniach s vyššími výkonmi (kotolne, centrálne zdroje tepla). 
Alternatívne zdroje energií sú v súčasnosti v energetike jednou z obľúbených tém na diskusie u odborníkov i laickej verejnosti. My sme zo širokého spektra zelených energií zaostrili na tú, ktorá je na Slovensku naozaj doma: drevnú štiepku. Aby sme sa vyhli nedorozumeniam, môžeme si hneď na začiatku zadefinovať, že drevná štiepka je čiastočne spracované drevo, ktoré sa vyrába drvením drevnej hmoty na malé kúsky. Ide často o kalamitné a odpadové drevo z lesov, v každom prípade je to však čistá hmota bez akýchkoľvek prímesí.
Základným meradlom pre porovnanie tohto alternatívneho zdroja energie s klasicky užívaným energetickým systémom, založeným na spaľovaní fosílnych palív, sa už tradične stala miera vplyvu na životné prostredie. Zatiaľ čo spaľovaním uhlia, ropy a zemného plynu sa do ovzdušia uvoľňuje oxid uhličitý, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie skleníkové plyny, spaľovaním rastlinných palív emisie oxidu uhličitého nenarastajú, lebo prakticky rovnaké množstvo oxidu uvoľneného spálením sa spotrebúva z atmosféry pri fotosyntetických procesoch tvorby rastlinnej biomasy. Nahradením doterajšieho spaľovania hnedého uhlia spaľovaním biomasy sa môžu odstrániť emisie oxidu siričitého a ťažkých kovov. V prospech biomasy hovorí aj ekonomika a bezpečnosť dodávky paliva. Je to domáci zdroj (nie je potrebné ho dovážať) a vyznačuje sa stabilnejšou cenou, v porovnaní napríklad s cenou zemného plynu, ktorú ovplyvňuje dianie na svetových trhoch.

Tradičné palivo v modernom kotli
Drevo je snáď najstarším, najpôvodnejším a teda najtradičnejším palivom na výrobu tepla. Technológia výroby tepla sa však za uplynulé obdobie podstatne zmenila. Moderné kotolne so zariadeniami na spaľovanie biomasy pracujú v aickom režime s tzv. občasnou obsluhou. Podávanie paliva a pohyb na rošte je riadený podľa vlastností paliva. Všetky merané veličiny, zásahy zabezpečovacieho zariadenia a poruchy sú prenášané na dispečing. Konštrukcia ohniska kotlov spolu s použitím dopravy paliva hydraulickým vyhrňovačom umožňuje spaľovať i menej kvalitné drevné hmoty, vznikajúce pri spracovávaní dreva na pílach, ťažení dreva, pestovateľských prácach v lese. Veľká dohorievacia komora so správnym sklonom klenby odlúči až 40% úletového popolčeka. Kotly sa vyznačujú vysokou účinnosťou a spĺňajú kritériá na množstvo emisií požadovaných legislatívou EÚ.

Prečo drevná štiepka?
• prispieva k ekonomickému rozvoju vidieka a k oživeniu lokálneho hospodárstva
• znižovanie emisií z energetiky 
• tvorba nových pracovných príležitostí (zber, spracovanie a využitie) a priemyselný rozvoj viažuci sa na vývoj technológií 
• otvorenie nových trhov (technické plodiny) 
• znižovanie emisií skleníkových plynov 
• absorpcia CO2 z atmosféry rastlinami 
• nižší obsah síry
 

Zelená energia v praxi
Ak vás  informácie o drevnej štiepke zaujali a rozmýšľate, ako ich využiť, je vhodné zobrať do úvahy aj nasledujúce fakty: drevná štiepka vyžaduje veľké priestory na skladovanie, know-how na logistiku, prevádzkovanie kotolne i nákup paliva. Vstupné náklady na technológiu sú dosť vysoké, preto si treba použitie drevnej štiepky na vykurovanie dobre zvážiť

Kontaktné údaje

 
Telefón: 0909 216 937
 
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Hľadanie

Zaujímavé